Regulamin platformy

Regulamin Platformy Handlowej „Waltoria.pl”

Spis treści

 1. Definicje
 2. Wymagania techniczne i kontakt z Platformą
 3. Postanowienia ogólne
 4. Założenie Konta
 5. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Platformy
 6. Informacje Identyfikujące Użytkownika
 7. Zasady publikacji Ogłoszeń
 8. Czat
 9. Zasady składania Zamówień
 10. Odpowiedzialność Usługodawcy
 11. Zasady pobierania prowizji
 12. Niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników
 13. Uprawnienia Usługodawcy w przypadku naruszenia Regulaminu
 14. Zasady przyznawania ocen Użytkownikom
 15. Postępowanie reklamacyjne
 16. Wypowiedzenie Umowy o korzystnie z Platformy
 17. Postanowienia końcowe
 18. Spis załączników

I. Definicje

Jeżeli poniższe wyrażenia w Regulaminie będą pisane wielką literą, będą miały następujące znaczenie:

Usługodawca                         

Waltoria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Podjazd 1 /2, 81-805 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968655, NIP 5851497339, REGON 52196752, kapitał zakładowy: 5000,00 zł

Użytkownik

osoba, która zawarła Umowę o korzystanie z Platformy, będąca osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i jednocześnie posiadającą statut Przedsiębiorcy;

Gość

osoba przeglądająca Ogłoszenia zamieszczone na Platformie, która nie zawarła Umowy o korzystanie z Platformy;

Platforma

platforma handlowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem www.waltoria.pl

Usługa świadczona drogą elektroniczną

usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Platformy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Usługa

wszystkie usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;

Sprzedawca

Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie na Platformie z zamiarem zawarcia z Kupującym Umowy zbycia Towaru poprzez Platformę.

Kupujący

Użytkownik zamierzający nabyć Towar od Sprzedającego poprzez Platformę;

Towar

rzecz będąca przedmiotem Ogłoszenia, wchodząca w zakres jednej z kategorii Towarów wymienionych na stronie internetowej Platformy;

Umowa

umowa sprzedaży lub inna umowa, której przedmiotem jest przeniesienie własności Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Platformy w sposób określony w rozdziale IX;

Zamówienie

oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Platformy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy;

Ogłoszenie

propozycja zawarcia umowy zbycia Towaru zamieszczona na Platformie przez Sprzedającego, zawierająca co najmniej cenę i opis Towaru;

Czat

funkcjonalność Platformy służąca do komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;

Informacje Identyfikujące Użytkownika

informacje, które chociażby w sposób pośredni pozwalają na identyfikację Użytkownika przez innego Użytkownika; w szczególności takie, jak dane osobowe, nazwa firmy, adresy, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów, numery rejestrów: NIP, KRS, REGON.

Przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

Konto

 

funkcjonalność Platformy pozwalająca na gromadzenie danych Użytkownika, w tym aktywności Użytkowania na Platformie;

Koszyk

funkcjonalność Platformy, umożliwiająca wyświetlenie wybranego przez Kupującego Towaru, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia;

Umowa o korzystnie z Platformy

umowa zawierana z Usługodawcą w momencie dokonania skutecznego założenia Konta, przedmiotem której jest korzystanie z funkcji, o których mowa w rozdziale IV pkt 1. na zasadach określonych w Regulaminie;

Siła Wyższa

zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Użytkowników i Usługodawcy, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań będących przedmiotem Regulaminu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron; przejawem Siły Wyższej są w szczególności:

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, epidemia choroby zakaźnej, huragan, powódź;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady;
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym: publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

Regulamin

niniejszy Regulamin stale dostępny pod adresem: www.waltoria.pl/regulamin-platformy;

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.IV.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka Prywatności

dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych przez Platformę plików cookies, stale dostępny pod adresem: www.waltoria.pl/polityka-prywatnosci;

II.          Wymagania techniczne i kontakt z Platformą

 1. Do korzystania Platformy, w szczególności przeglądania Ogłoszeń, zawarcia Umowy niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1. pocztą pod adresem ul. Podjazd 1 /2, 81-805 Sopot;
  2. e-mail na adres: bok@waltoria.pl

III.          Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w postaci elektronicznej, w formie, która umożliwia jego pobranie, zapoznanie się z jego treścią, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług poprzez Platformę w sposób stały i nieprzerwany.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Platformy, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, jeżeli jest to uzasadnione istotnymi przyczynami technicznymi i organizacyjnymi lub ważnymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkownika – przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który zawiera z Usługodawcą Umowę o korzystnie z Platformy, gdy ta umowa nie posiada dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Użytkownika, innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy. W stosunku do pozostałych Użytkowników Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu funkcjonowania Platformy w najszerszym dozwolonym prawem zakresie.
 5. Korzystanie z Usług Platformy, w tym przeglądanie Ogłoszeń możliwe jest po zaakceptowaniu Polityki Prywatności, a zamieszczanie Ogłoszeń, kontaktowanie się z innymi Użytkownikami, zawieranie Umów po akceptacji Regulaminu oraz rejestracji Konta, w tym podania niezbędnych i odpowiadających rzeczywistości danych identyfikacyjnych i adresowych.
 6. Użytkownikami Platformy mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdy Użytkownik jest osobą prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wszelkie czynności podejmowane w ramach Platformy może dokonać osoba fizyczna należycie umocowana do dokonywania tych czynności w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 7. Świadczone przez Usługodawcę Usługi polegają na udostępnieniu Użytkownikom funkcjonalności Platformy celem umożliwienia zawierania Umów pomiędzy Użytkownikami. Usługodawca może również prowadzić sprzedaż Towarów własnych na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 8. Platforma przeznaczona jest do prowadzana sprzedaży rzeczy na rzecz przemysłu. Przedmiotem Ogłoszeń na Platformie mogą być wyłącznie Towary wchodzące w zakres kategorii Towarów wymienionych na stronie internetowej www.waltoria.pl. Usługodawca uprawniony jest do weryfikacji Ogłoszeń pod kątem zgodności z przedmiotem działalności Platformy na zasadach określonych w rozdziale VII.
 9. W ramach Platformy świadczone są następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. przeglądanie Ogłoszeń;
  2. założenie i korzystanie z Konta;
  3. umieszczanie Ogłoszeń na Platformie;
  4. umożliwienie zawarcia Umowy między Użytkownikami;
  5. komunikacja między Użytkownikami za pomocą Czatu;
 10. Usługi przeglądania Ogłoszeń, założenia i korzystania z Konta, umieszczania Ogłoszeń na Platformie, komunikowania się między Użytkownikami za pomocą Czatu są usługami bezpłatnymi. Za Usługę umożliwienia zawarcia Umowy Usługodawca pobiera wynagrodzenie w postaci prowizji zgodnie z Cennikiem.
 11. Usługodawca może badać sposób korzystania z Platformy i Usług, w szczególności poprzez zbierania informacji, plików cookies pozwalających udoskonalać funkcjonalnie i technicznie Platformy (np. rozdzielność ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki na Platformie etc.), w tym zbierać dane na temat adresu IP. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych przez Platformę plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności.

IV.          Założenie Konta

 1. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności Platformy:
  1. umieszczanie i modyfikowanie opublikowanych Ogłoszeń na Platformie;
  2. korzystanie z Czatu;
  3. zawarcie Umowy;
  4. dostęp do informacji o aktywności Użytkownika w szczególności historii przeprowadzonych transakcji;
  5. otrzymywanie newsletteru;
 2.  Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Platformie.
 3. Założenie Konta jest bezpłatne.
 4. W celu założenia Konta należy zaakceptować Regulamin oraz dokonać rejestracji za pomocą formularza podając dane wskazane w treści formularza, w tym przede wszystkim imię i nazwisko, firmę Przedsiębiorcy, NIP, a także dane adresowe oraz ustalenia unikalnego hasła do Konta.
 5. Założenie Konta następuje po weryfikacji danych Użytkownika przez Usługodawcę. W tym celu Usługodawca może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów takich, jak: pełnomocnictwo lub inny dokument legitymujący do działania w imieniu Użytkowania. Założenie Konta następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny zawarty w e-mailu wysłanym przez Usługodawcę.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Platformy Usługodawca zastrzega sobie możliwość do dokonywania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych przedstawionych przez Użytkownika oraz przy rejestracji Konta przez cały okres obwiązywania Umowy o korzystanie z Platformy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 7. Z momentem założenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o korzystanie z Platformy. Od momentu założenia Konta Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Konta na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Logowanie się do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych przy rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy i do nieudostępniania ich osobom trzecim oraz do poinformowania Usługodawcy o każdorazowej utracie tych danych.
 9. Użytkownik jest uprawniony do edycji danych podanych przy rejestracji. Zmienione dane podlegają odpowiednio weryfikacji przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
 10. Zarówno podczas rejestracji Konta jak i w trakcie korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz inne informacje.

V.           Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Platformy

 1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zawiera z Usługodawcą Umowę o korzystnie z Platformy, gdy ta umowa nie posiada dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od Umowy o korzystnie z Platformy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy o korzystnie z Platformy poprzez:
  1. przesłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail: bok@waltoria.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
  2. przesłanie Usługodawcy, listem poleconym, na adres pocztowy Usługodawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy o korzystnie z Platformy zostaje wyłączone, jeżeli Użytkownik oświadczył poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy rejestracji Konta, że wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku braku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej Usługi wchodzące w zakres Umowy o korzystanie z Platformy będą świadczone po upływie 14 dni od jej zawarcia.

VI.          Informacje Identyfikujące Użytkownika

 1. Informacjami Identyfikującymi Użytkownika są informacje, które chociażby w sposób pośredni mogą pozwolić na identyfikację Użytkownika przez innego Użytkownika, w szczególności takie, jak dane osobowe, nazwa firmy, adresy, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów, numery rejestrów: NIP, KRS, REGON, adres strony internetowej Użytkownika.
 2. Użytkownik nie może publikować Informacji Identyfikujących Użytkownika w treści Ogłoszenia ani ujawniać ich w treści korespondencji prowadzonej za pomocą Czatu, a także publikować ich w innym dostępnym pozostałym Użytkownikom miejscu na Platformie
 3. Podanie Informacji Identyfikujących Użytkownika w sposób, o którym mowa w pkt 2 powyżej stanowi naruszenie Regulaminu i pozwala na zastosowanie przez Usługodawcę środków, o których mowa w rozdziale XIII.
 4. Informacje Identyfikujące Użytkownika są ujawniane po zawarciu Umowy Użytkownikom będącym tej stronami.

VII.          Zasady publikacji Ogłoszeń

 1. Ogłoszenia opublikowane przez Sprzedającego na Platformie dostępne są dla wszystkich Użytkowników oraz Gości. Możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz zawarcie Umowy jest możliwe po rejestracji Konta.
 2. W celu opublikowania Ogłoszeń:
  1. Sprzedający powinien podać dane wymagane w formularzu Ogłoszenia, w tym cenę Towaru oraz certyfikaty, atesty dotyczące Towaru, jeżeli Towar takie posiada. Sprzedający może dodać również dodatkowy opis Ogłoszenia oraz zdjęcia Towaru. Treść Ogłoszenia powinna zostać sporządzona w języku polskim, być zgodna z prawdą i zrozumiała dla przeciętnego Użytkownika oraz zgodna z innymi postanowieniami Regulaminu;
  2. następnie, Sprzedający zapisuje Ogłoszenie na Platformie przy pomocy opcji „Zapisz”, po czym, jeżeli Sprzedający uzna, że Ogłoszenie jest gotowe do publikacji wybiera opcję „Opublikuj”.
 3. Ogłoszenie podlega weryfikacji przez Usługodawcę pod względem zgodności z Regulaminem, jeżeli Ogłoszenie nie spełnia tych wymagań, Usługodawca wezwie Sprzedającego do poprawienia Ogłoszenia wysyłając w tym celu Sprzedającemu e-mail. Po pozytywnej weryfikacji Ogłoszenie jest publikowane na Platformie.
 4. Pu publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może zmieniać treść Ogłoszenia. Zmiana Ogłoszenia podlega weryfikacji przez Usługodawcę na zasadach określonych w punkcie 3.
 5. Poza ceną Towaru Sprzedający może obciążyć Kupującego, kosztami dostawy Towaru, a także kosztami usług dodatkowych, jeżeli zostały wymienione w treści Ogłoszenia.
 6. Ogłoszenie nie może obejmować treści wskazujących na wolę Użytkowników zawarcia Umowy poza Platformą.
 7. Sposób płatności oraz warunki sprzedaży, w tym dostawa ustalane są między Użytkownikami. Usługodawca nie pośredniczy w płatnościach ani nie zapewnia dostępu do operatorów płatności świadczących takie usługi.
 8. Usługodawca za pośrednictwem Platformy umożliwia dostęp do usługi udzielenia finansowania z odroczoną opcją płatności świadczonych przez PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635012. Udostępnienie powyżej usługi następuje poprzez wybranie odpowiedniej funkcjonalności na Platformie. Po jej wybraniu Użytkownik jest przekierowywany na stronę internetową PragmaGO S.A. Świadczenie usług finasowania odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez PragmaGO S.A. Usługodawca nie jest stroną umowy pomiędzy Użytkownikiem a PragmaGO S.A., ani nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez PragmaGO S.A.
 9. Informacje stanowiące treść Ogłoszenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Kupujących. Treść Ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 10. Publikując Ogłoszenie Sprzedawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z treści Ogłoszenia na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub fragmentu treści Ogłoszenia wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;
  2. publiczne rozpowszechnianie, wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemisja poprzez Platformę, a także poprzez wyszukiwarki internetowe oraz portale społecznościowe, oraz w winny sposób poprzez sieć Internet celem promocji Ogłoszenia.
  3. świadczenia innych usług przewidzianych w Regulaminie.
 11. Udzielenie licencji obejmuje również uprawnienie Usługodawcy do wykonywania praw zależnych do utworu, w tym do wykonywania opracowań utworu.
 12. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji w zakresie, jak w punkcie 10 i 11, a zamieszczenie treści Ogłoszenia na Platformie nie narusza praw osób trzecich.
 13. W przypadku skierowania przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich w związku z opublikowaniem Ogłoszeń na Platformie Użytkownik zwolni Usługodawcę, a także osoby, którym Usługodawca udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści Ogłoszeń, ze wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z treści Ogłoszeń, w szczególności, w przypadku skierowania roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich na drogę postępowania sądowego Sprzedający zobowiązany jest do wstąpienia w miejsce Usługodawca do toczącego się postępowania, a w przypadku jeśli powód nie wyrazi na to zgody do przystąpienia do sprawy po stronie Usługodawcy w charakterze interwenienta ubocznego pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100.000,00 złotych. Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.
 14. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć, jednej bądź wielu sztuk tego samego Towaru. Ten sam Towar tego samego Sprzedawcy może być przedmiotem jednego Ogłoszenia.
 15. Taki sam Towar może być przedmiotem Ogłoszeń u różnych Sprzedawców. W takim przypadku dozwolone jest, aby mogły mieć zastosowanie różne ceny oraz zasady dostawy Towarów oraz inne warunki Ogłoszeń w zależności od Sprzedawcy.

VIII.          Czat

 1. Komunikacja między Użytkownikami możliwa jest wyłącznie poprzez Czat. Rozmowy prowadzone przez Użytkownika za pomocą Czatu powinny dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem Ogłoszeń i warunków Umowy.
 2. Użytkownik może korzystać z Czatu również celem ustalenia indywidulanych warunków Umowy, po włączeniu opcji negocjacji warunków Umowy. Negocjacja ceny Towaru jest możliwa tylko jeżeli sprzedawca udostępnił taką opcję w treści Ogłoszenia. Negocjacja warunków Umowy jest możliwa do momentu skorzystania przez Kupującego z opcji „Złóż Zamówienie”.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać na Czacie innych treści niż dotyczących kwestii, o których mowa w pkt 1 i 2. Nadto, Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści:
  1. stanowiących Informacje Identyfikujące Użytkownika,
  2. wskazujących na wolę Użytkowników zawarcia Umowy poza Platformą
  3. o których mowa w rozdziale XII pkt 2; - powyższe działania stanowi,a naruszenia Regulaminu.
 1. Czat można prowadzić poprzez wybór opcji „Zapytaj o Ogłoszenie” widniejącym na stronie każdego ogłoszenia lub poprzez wybór zakładki „Wiadomości” na Koncie Użytkownika.
 2. Korespondencja powinna być prowadzona w języku polskim, z wyjątkiem słów i terminów specjalistycznych, które nie mają odpowiednika w tym języku.
 3. Użytkownik korzystając z Czatu akceptuje, że korespondencja prowadzona przez Użytkowników będzie dostępna dla Usługodawcy celem weryfikacji jej treści pod względem jej zgodności z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 4. Użytkownik jest świadomy, że treść korespondencji prowadzonej na Czacie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[1] i poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że: wyraża zgodę na dostęp przez Usługodawcę do informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie określonym w punkcie 5 powyżej.
 5. Usługodawca osoby ją reprezentujące oraz osoby, którym Usługodawca powierzyła wykonywanie obowiązków związanych z obsługą Platformy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy treści korespondencji pochodzącej z Czatu, w szczególności stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkownika w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do momentu, w którym dane te staną się jawne w wyniku ujawnienia ich przez podmiot inny niż Usługodawca i bez jakiegokolwiek udziału Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się także do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z dostępem do korespondencji pochodzącej z Czatu bez pisemnej zgody Użytkownika chyba, że: obowiązek udostępnienia informacji:
  1. wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  2. uprawnionego żądania skierowanego do Usługodawcy przez umocowane do tego organy państwowe (w szczególności prokuratury, sądy, policję ABW, NIK itp) na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Usługodawca uprawniona jest wykorzystać treść korespondencji, jeżeli jest to konieczne w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub sądowym w sprawach, w których Usługodawca jest stroną.
 7. Każda konwersacja realizowana za pośrednictwem Czatu jest rejestrowana na serwerach komputerowych Usługodawcy w formie zapisu korespondencji w bazie danych. Treść korespondencji przechowywana jest najpóźniej do chwili upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń cywilnoprawnych lub publicznoprawnych.

IX.          Zasady składania Zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy Kupujący powinien:
  1. wybrać interesujące go Ogłoszenie;
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Ogłoszenia poprzez dodanie Towaru do Koszyka - w Koszyku Kupujący może zmieniać dane Zamówienia przy pomocy dostępnych funkcjonalności Platformy; Towary mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka.
  3. następnie Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie Zamówienia bądź Zamówień poprzez wybór opcji „Złóż Zamówienie”. Wybór opcji „Złóż Zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego Sprzedającemu/Sprzedającym oferty nabycia Towarów będących przedmiotem Zamówienia w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Złożona przez Kupującego oferta wiąże Sprzedającego na warunkach zgodnych z treścią Ogłoszenia oraz uzgodnieniami poczynionymi przez Użytkowników za pośrednictwem Czatu jeżeli sprzedający potwierdzi Zamówienie za pomocą wyboru opcji „Potwierdzam Zamówienie”. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Po zawarciu Umowy:
  1. Użytkownikom ujawniane są Informacje Identyfikujących Użytkowników umożliwiające wykonanie Umowy;
  2. Użytkownicy nie mogą zmieniać warunków Umowy - dozwolone jest wyłącznie dokonanie przez Użytkowników ustaleń w celu doprecyzowania warunków dostawy i płatności za wyjątkiem wysokości ceny Towaru;
 3. Do Umów zawartych za pośrednictwem Platformy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub siedzibę Użytkowników.
 4. Potwierdzenie zawarcia Umowy jest wysyłane Użytkownikom na adres e-mail.

X.          Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie jest stroną Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Rolą Usługodawcy jest udostępnienie Użytkownikom Usług w ramach Platformy, za wyjątkiem sprzedaży własnej, której warunki stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Umowy między Użytkownikami zarówno za poczynione przez Użytkowników ustalenia na etapie przed zawarciem Umowy, jak i za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. W szczególności Usługodawca nie jest odpowiedzialna za nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika, legalności i bezpieczeństwa Towarów, wypłacalności Kupującego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również z tytułu rękojmi za sprzedany Towar.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane oraz przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawcę w Ogłoszeniu ani informacji zamieszczanych przez Użytkowników na Czacie.
 4. Spory powstałe miedzy Użytkownikami w związku z zawarciem Umowy będą rozstrzygane samodzielnie przez Użytkowników, bez udziału Usługodawcy.

XI.          Zasady pobierania prowizji

 1. Usługa umożliwienia zawarcia Umowy między Użytkownikami za pośrednictwem Platformy jest usługą odpłatną, za którą Usługodawca pobiera prowizję od wartości Umowy na zasadach określonych Regulaminie.
 2. Wartość Umowy stanowi iloczyn ceny jednostkowej Towaru netto oraz ilości sztuk Towaru, w wysokości wskazanej w podsumowaniu Umowy.
 3. Do zapłaty prowizji zobowiązany jest Sprzedający.
 4. Wysokość prowizji jest ustalana na podstawie Tabeli Prowizji stanowiącej załącznik do Regulaminu. Tabela Prowizji jest dostępna również po zalogowaniu na Koncie w zakładce Prowizje i Faktury. Usługodawca zastrzega sobie również możliwość indywidualnego ustalenia wysokości prowizji z wybranymi przez Usługodawcę Sprzedawcami.
 5. Prowizja płacona jest od wartości zawartych Umów przez Sprzedającego w okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc liczony jako 30 dni. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem rejestracji Konta przez Sprzedawcę.
 6. Prowizja płacona jest, na podstawie faktury VAT wystawionej na podstawie danych zapisanych na Koncie Użytkownika.
 7. Prowizja płatna jest na rachunek bankowy Usługodawcy podany na fakturze VAT w terminie 14 dni od doręczenia faktury VAT Sprzedającemu. Dniem płatności jest dzień uznania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Sprzedający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 9. Faktury VAT będą doręczane na adres e-mail Sprzedającego przypisany do Konta.

XII.          Niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego z poszanowaniem praw i dóbr innych osób.
 2. Zakazuje się Użytkownikowi podejmowania działań bezprawnych, W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. nie rozsyłania lub nie umieszczania na Platformie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa, a w szczególności: podejmowanie czynności technicznych oraz wszelkich innych czynności mających na celu ingerencję w treść strony internetowej Platformy.
  2. nie zamieszczania na Platformie Ogłoszeń, których przedmiotem są Towary, którymi obrót jest zakazany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także naruszającego uprawnienia osób trzecich w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej, Towarów pochodzących z kradzieży będący przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego, egzekucyjnego jak również wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  3. nie publikowania na Platformie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne lub obyczajowe;
  4. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym do nieingerowania w zawartość Platformy, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Platformy;
  5. nie pozyskiwania danych i informacji nieprzeznaczonych dla Użytkowników, w tym danych innych Użytkowników;
  6. nie ingerowania w jakikolwiek aspekt funkcjonowania Platformy, w tym w elementy informatyczne Platformy;
  7. nie wprowadzania innych Użytkowników w błąd;
  8. nie przesyłania za pomocą Platformy lub nie umieszczania na Platformie treści reklamowych, ukrytych treści reklamowych, wiadomości typu spam;
  9. udostępnienia przez Użytkownika Konta innym osobom;

XIII.           Uprawnienia Usługodawcy w przypadku naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje wobec Użytkownika uprawnienie do:
  1. udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia o naruszeniu Regulaminu wraz z wezwaniem do zaniechania dalszych naruszeń, które polega na wysłaniu na adres -e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta informacji o naruszeniu Regulaminu zawierające w szczególności informacje, które postanowienie Regulaminu zostało naruszone oraz w jaki sposób Użytkownik naruszył Regulaminu;
  2. usunięcia treści niezgodnej z Regulaminem;
  3. usunięcia Ogłoszenia;
  4. zawieszenia Konta Użytkownika polegające uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania Usług Platformy takich, jak publikowanie Ogłoszeń, korzystanie z Czatu, zawieranie Umów na okres do 12 miesięcy nie dłużej niż do usunięcia naruszeń przez Użytkownika;
  5. zablokowania Konta Użytkownika polegające na bezterminowej utracie przez Użytkownika dostępu do Konta; zablokowanie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Usługodawcę umowy o której mowa rozdziale IV punkt 8; Użytkownik, któremu Konto zostanie zablokowane nie może ponownie założyć konta chyba, że uzyska zgodę Usługodawcy.
 2. O zastosowaniu środków, o których mowa Użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Do zawieszenia Konta, usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika dochodzi z chwilą bezskutecznego upływu terminu do złożenia odwołania lub z chwilą doręczenia informacji o nieuwzględnieniu odwołania. Do usunięcia treści niezgodnej z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia dochodzi z momentem wysłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.
 4. Wskazane w niniejszym rozdziale środki stanowią uprawnienia Usługodawcy, która dokonuje oceny, którego ze środków użyć, biorąc pod uwagę stopień naruszenia postanowień Regulaminu, wagę i rodzaj wcześniejszych naruszeń.
 5. W szczególności, w przypadku umieszczenia na Platformie treści stanowiących naruszenie prawa, godzących w dobre obyczaje, dokonywaniu czynności zagrażających bezpieczeństwu pozostałych Użytkowników lub narażających na szkodę lub godzących w dobre imię Usługodawcy, może dojść bez wcześniejszego ostrzeżenia do zawieszenia lub zablokowania Konta.
 6. Z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt 10-11 Użytkownik uprawniony jest do złożenia odwołania od zastosowania środków wymienionych w pkt 1. w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji e-mailowej przez Użytkownika o zastosowaniu przez Usługodawcę tych środków.
 7. Odwołanie powinno zostać złożone drogą elektroniczna na adres e-mail: bok@waltoria.pl
 8. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu odwołania do Usługodawcy. Jeżeli odwołanie nie będzie mogło zostać rozpatrzone w terminie, o którym mowa powyżej Usługodawca zawiadomi Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 30 dni oraz poda przyczyny przedłużenia terminu.
 9. O wyniku rozpatrzenia odwołania Usługodawca informuje Użytkownika drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika. W przypadku, uznania odwołania za zasadne:
  1. Usługodawca nie zastosuje zawieszenia Konta, usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta;
  2. Usługodawca przywróci usuniętą treść lub usunięte Ogłoszenia;
 10. Niezależnie od naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca może zawiesić Konto Sprzedającego w przypadku pozostawania przez Sprzedającego w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek należności wynikającej z faktury VAT, pomimo wcześniejszego wezwania do uregulowania należności w co najmniej 7-dniowym terminie od doręczenia wezwania wysłanego na adres e-mail Sprzedającego. W takim przypadku Konto zostaje zawieszone do momentu zapłaty zaległej należności wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi.
 11. W przypadku, gdy Sprzedający pozostawał w opóźnieniu z zapłatą należności na rzecz Usługodawcy w okresie dłuższym niż 45 dni lub co najmniej czterokrotnie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą należności trwającą dłużej niż 7 dni, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania Konta Sprzedającego.

XIV.          Zasady przyznawania ocen Użytkownikom

 1. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom, po zawarciu Umowy, usługę umożliwiającą przyznawanie wzajemnych ocen w szczególności co do jakości Towaru, wykonania Umowy zarówno przez Sprzedającego jak i Kupującego. Jeżeli Usługodawca udostępni taką usługę będzie ona świadczona na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. Po zawarciu Umów Użytkownicy mają prawo dokonać wzajemnej oceny w szczególności co do jakości Towaru, wykonania Umowy zarówno przez Sprzedającego jak i Kupującego.
 3. Wystawienie oceny będzie możliwe w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy.
 4. W ramach funkcjonalności Konta Użytkownika możliwe jest wystawienie ocen w przedziale od 1 do 5, które oznaczają:
  1. 1 - oznacza ocenę niedostateczną;
  2. 2 - oznacza ocenę dopuszczalną;
  3. 3 - oznacza ocenę dostateczną;
  4. 4 - oznacza ocenę dobrą ocena;
  5. 5 - oznacza ocenę bardzo dobrą;
 5. Ocena stanowi wyrażenie subiektywnego zdania Użytkownika na temat zawarcia Umowy, jakkolwiek powinna być zgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji między Użytkownikami. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność, jeżeli jego ocena okaże się nierzetelna, niezgodna z rzeczywistością lub będzie stanowić naruszenie dóbr osobistych drugiego Użytkownika lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Wystawiona ocena będzie dostępna dla wszystkich Użytkowników, jak i Gości odwiedzających Platformę.
 7. Usługodawca dokona usunięcia oceny lub jej zmiany w przypadku:
  1. gdy taki wniosek złoży Użytkownik dokonujący oceny lub oceniany Użytkownik za zgodą Użytkownika, który dokonał oceny;
  2. jeżeli z okoliczności ustalonych na podstawie wyjaśnień uzyskanych zarówno od Użytkownika dokonującego oceny, jak i ocenianego Użytkownika wynika, że ocena została dokonana w sposób niezgodny z rzeczywistością lub nierzetelny;
  3. na skutek wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu;
 8. Po usunięciu oceny Użytkownik ma prawo dokonać ponownie oceny, jeżeli nie minął termin, o którym mowa w punkcie 1.
 9. Użytkownik ma możliwość jednorazowej edycji lub usunięcia wystawionej przez siebie oceny w terminie 24 h od usunięcia oceny.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.b każdy z Użytkowników może złożyć wyjaśnienia w terminie 14 dni od powiadomienia, o tym przez Usługodawcę wiadomością e-mail. W przypadku niezłożenia przez Użytkownika wyjaśnień w powyższym terminie będą brane pod uwagę wyłącznie wyjaśnienia Użytkownika, który takie wyjaśnienia złożył.
 11. W przypadku utrzymywania się średniej ocen Użytkownika na poziomie oceny dopuszczalnej lub niższej przez okres 3 miesięcy Usługodawca uprawniony jest do zastosowania środków, o których mowa w rozdziale XII.

XV.          Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres pocztowy Usługodawcy bądź dokumentowej na adres poczty elektronicznej bok@waltoria.pl
 3. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 4. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w terminie, o którym mowa powyżej Usługodawca zawiadomi Użytkownika o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji nie dłuższym niż 30 dni oraz poda przyczyny przedłużenia terminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
 6. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

XVI.          Wypowiedzenie Umowy o korzystnie z Platformy

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach Platformy mają charakter bezterminowy.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o korzystnie z Platformy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy o korzystanie z Platformy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych przyczyn w szczególności, w przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zaprzestaniu działalności Platformy.
 4. Wypowiedzenie Umowy dla swej ważności powinno nastąpić w formie dokumentowej i zostać wysłane na Usługodawcy listem poleconym bądź na adres e-mail: bok@waltoria.pl.
 5. Wypowiedzenie Umowy skutkuje usunięciem wszystkich Ogłoszeń Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę lub Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz brakiem możliwości dodawania nowych Ogłoszeń w okresie wypowiedzenia.
 6. Z dniem rozwiązania Umowy Użytkownik traci możliwość logowania się do Konta oraz korzystania z innych funkcjonalności Platformy, które wymagają posiadania Konta.
 7. Po rozwiązaniu Umowy o korzystnie z Platformy Użytkownik w każdej chwili może ponownie dokonać rejestracji i założyć Konto.

XVII.           Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Użytkownik za pośrednictwem Platformy zamierza powierzyć Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych (w rozumieniu art. 28 RODO) zobowiązany jest drogą mailową uprzednio powiadomić o tym Usługodawcę celem zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się z powierzaniem przetwarzania danych osobowych do momentu zawarcia pomiędzy nim a Usługodawcą umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowane zmianą przepisów prawa, istotną zmianą w działalności Platformy (np. zmianą warunków składania Zamówień, sposobu funkcjonowania Platformy, zmiany Tabeli Prowizji) w takim zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na realizację postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Platformie oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.
 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie później niż z 14 dni od ich opublikowania na Platformie, chyba że krótszy termin wejścia w życie zmian jest spowodowany zmianą przepisów prawa lub koniecznością zapobieżenia działaniom bezprawnym lub zagrażającym bezpieczeństwu Użytkowników lub Platformy.
 5. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje prawo do rozwiązania Umowy o korzystnie z Platformy w terminie 14 dni od opublikowania zmian w Regulaminie na Platformie

XVIII.          Spis załączników

Porównywarka
Zgłoś uwagę